Fundacja PSP SOLIDARNI | Sprawozdanie finansowe za rok 2014
15665
post-template-default,single,single-post,postid-15665,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Sprawozdanie finansowe za rok 2014

19 kwi Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Fundacja Pomocy Poszkodowanym  Funkcjonariuszom  i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej
oraz Członkom Ich Rodzin  „SOLIDARNI” Sprawozdanie  z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r.
Warszawa, kwiecień 2015r.

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm./
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji /Dz.U. 2001 Nr 50, poz. 529/
 • Statut Fundacji tj. z dnia 27 listopada 2014r.
 • Regulamin Fundacji w spr. zasad przyznawania pomocy statutowej

1.    Nazwa Fundacji

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom Ich Rodzin „SOLIDARNI”.

2.    Siedziba i adres Fundacji

Siedziba (Biuro Fundacji) mieści się w pok. 24b budynku nr 4 Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Adres Fundacji podano poniżej, w pkt 3.

3.    Aktualny adres do korespondencji:

Adres00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38

Tel./Fax:  22-52-33-024, fax: 22-52-33-034, kom: 535-961-881

www:  http://fundacjapsp.org.pl

4.    Adres poczty elektronicznej (e-mail)

E-mail:  biuro@fundacjapsp.pl

5.    Numer i data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

Nr KRS:  0000430164

Data wpisu:  4 września 2012r.

Data aktualizacji:  24 września 2014r.

6.    Statystyczny numer  identyfikacyjny w systemie REGON oraz NIP

REGON:  146293150

NIP:  7010357032

7.    Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji

W okresie objętym sprawozdaniem, nastąpiła zmiana na funkcji Prezesa Zarządu Fundacji. Uchwałą nr 3/2014 z dn. 15.04.2014r. Rada Fundacji przyjęła rezygnację dotychczasowego Prezesa p.Piotra Chmielarza, zgodnie z jego wnioskiem z dnia 26 marca 2014r.

Jednocześnie Rada Fundacji podejmując uchwale nr 4/2014 z dn. 15.04.2014r. powołała do pełnienia tej funkcji na okres od dnia 16.04.2014r. do końca kadencji obecnego Zarządu p.Marka Garniewicza.

W związku z powyższym skład Zarządu Fundacji należy rozdzielić na 2 okresy:

7.1.Skład Zarządu Fundacji w okresie 01.01.2014r. ÷ 15.04.2014r.

Prezes Zarządu………………………………………………………. Piotr Julian CHMIELARZ

Wiceprezes Zarządu………………………………………………………. Piotr Ignacy CIOSEK

Wiceprezes Zarządu…………………………………………………. Oktawiusz ŻEBROWSKI

Członek Zarządu…………………………………………………………….. Tomasz PODOLSKI

Członek Zarządu…………………………………………………….. Jacek Walenty PIWIŃSKI

Członek Zarządu………………………………………………………….. Marek GARNIEWICZ

7.2.Skład Zarządu Fundacji w okresie 16.04.2014r. ÷ 31.12.2014r.

Prezes Zarządu…………………………………………………………….. Marek GARNIEWICZ

Wiceprezes Zarządu………………………………………………………. Piotr Ignacy CIOSEK

Wiceprezes Zarządu…………………………………………………. Oktawiusz ŻEBROWSKI

Członek Zarządu…………………………………………………………….. Tomasz PODOLSKI

Członek Zarządu…………………………………………………….. Jacek Walenty PIWIŃSKI

Członek Zarządu…………………………………………………….. Piotr Julian CHMIELARZ

8.    Cele statutowe Fundacji

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem miały miejsce istotne zmiany w Statucie Fundacji. W dniu 25 czerwca 2014r. Zarząd podjął uchwałę nr 14/2014, w której zawnioskował do Rady Fundacji o podjęcie stosownych działań mających na celu zmianę Statutu Fundacji:

 • 8 ust. 1 poprzez dodanie słowa „społecznej” miał otrzymać brzmienie: „1) niesienie pomocy społecznej w formie materialnej i finansowej”; co nadaje właściwy kierunek udzielanej pomocy, de facto zgodny z jej charakterem;
 • 31 pkt 1 otrzymując brzmienie: „1) ocena sprawozdań przygotowanych przez Zarząd Fundacji, o których mowa w § 24 ust. 6;” porządkował sytuację prawną, w miejsce dotychczasowego odwołania do nieistniejącego zapisu w Statucie;
 • 25 ust. 1 poprzez proponowaną zmianę w brzmieniu: „1. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.” miał za zadanie zwiększenie efektywności działania Zarządu poprzez likwidację wymogu uczestnictwa Prezesa w każdym przejawie działalności Fundacji.

W związku z proponowanymi zmianami Rada Fundacji podjęła stosowną uchwałę (nr 7/2014) na najbliższym zebraniu w dniu 24 września 2014r., która to uchwała, zgodnie z wnioskiem Zarządu stała się podstawą do złożenia w dniu 30.09.2014r. wniosku do właściwego Sądu Rejonowego m.st. Warszawy o dokonanie zmian w KRS.

Początkowo, w dniu 30.10.2014r. Sąd wydał postanowienie akceptujące wnioskowane zmiany za wyjątkiem zmian w §8 Statutu. Po złożeniu stosownego protestu, w dniu 27 listopada 2014r. Sąd – uwzględniając zażalenie – wydał kolejne postanowienie dokonujące tym razem zmian w §8 Statutu zgodnie ze złożonym wnioskiem.

W związku z powyższym uległ zmianie charakter udzielanej pomocy przez Fundację, uzyskując status pomocy społecznej.

8.1.Cele statutowe Fundacji (w brzmieniu Statutu od dnia 27.11.2014r.)

Prowadzenie działalności społecznie użytecznej dla dobra funkcjonariuszy pożarnictwa, pracowników, emerytów i rencistów Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej w skrócie PSP, oraz członków ich rodzin, a w szczególności:

1) niesienie pomocy społecznej w formie materialnej i finansowej:

 1. a) poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego,
 2. b) poszkodowanym, którzy doznali trwałej lub częściowej utraty zdrowia w wyniku choroby lub wypadku,
 3. c) wdowom (wdowcom) i dzieciom osieroconym przez strażaków, którzy zginęli w czasie pełnienia służby, a ich rodziny pozostają w trudnych warunkach materialnych i życiowych,
 4. d) osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w służbie,

2) podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej wśród funkcjonariuszy i pracowników PSP,

3) podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty i wspierania nauki wśród dzieci osieroconych przez strażaków, którzy zginęli w czasie pełnienia służby,

4) podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia idei wolontariatu,

5) działalność społeczna polegająca na podejmowaniu przedsięwzięć na rzecz popularyzacji celów Fundacji.

9.    Zasady, formy i zakres działalności statutowej

W okresie sprawozdawczym pomoc statutowa Fundacji opierała się na Regulaminie w sprawie zasad korzystania i przyznawania pomocy ze środków  finansowych Fundacji przeznaczonych na pomoc dla poszkodowanych funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin. Zgodnie z postanowieniami §1 Regulaminu pomocy udzielano w udokumentowanych przypadkach losowych w rozumieniu ust.2.

Formy przyznanej pomocy statutowej:

 • bezzwrotne zapomogi finansowe: dla 103 osób, na kwotę 425 900,-zł
 • sfinansowanie przez Fundację usług medycznych, leków specjalistycznych, sprzętu rehabilitacyjnego, protez i innych materiałów i środków sanitarnych: dla 34 osób. na kwotę 208 913,-zł
 • częściowe sfinansowanie przez Fundację kosztów niezbędnych do zamieszkania w domu po pożarze: dla 1 osoby, na kwotę 10 000,-zł
 • zakup przez Fundację na środki trwałe, a następnie przekazanie w użytkowanie Beneficjentów specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego: dla 4 osób, na kwotę 35`745,-zł

Przyznawana pomoc miała zatem charakter finansowy i materialny. W 24 przypadkach stosowano łącznie formę zapomogi i sfinansowania usług ( ze środków Fundacji, natomiast wobec 3 osób zastosowano łącznie formę zapomogi i przekazania w użytkowanie uprzednio zakupionego przez Fundację sprzętu specjalistycznego.

Zwrócić uwagę należy, że mowa jest o pomocy przyznawanej na posiedzeniach Zarządu. Wartość faktycznie wykorzystanej pomocy (zob.: 15.1.  na str. 11) może się różnić od kwot podanych powyżej. Należy to tłumaczyć faktem, iż w okresie sprawozdawczym w m-cu styczniu realizowano pomoc przyznaną w roku 2013, natomiast część pomocy przyznanej w listopadzie i grudniu doczekała się realizacji w roku 2015.

10.    Realizacja celów statutowych Fundacji w 2014r.

Realizacja zadań statutowych w okresie sprawozdawczym odbyła się na 7 zebraniach (29÷30 stycznia, 25÷27 marca, 23÷24 kwietnia, 24÷25 czerwca, 15÷16 września, 12÷14 listopada oraz 17÷18 grudnia 2014 r.), co czyni zadość wymogom statutowym (nie rzadziej, niż raz na kwartał). Ogółem rozpatrzono 111 wniosków o przyznanie pomocy, z czego 6 dotyczyło Wnioskodawców nie ubezpieczonych przez podmioty wymienione w § 5 Regulaminu Fundacji w sprawie zasad korzystania i przyznawania pomocy.

10.1.Przyznane zapomogi finansowe

10.1.1.  Funkcjonariuszom i pracownikom (w tym emerytom i rencistom) PSP, którzy doznali trwałej lub częściowej utraty zdrowia w wyniku choroby lub wypadku

Lp. Województwo Beneficjent pomoc Nr wniosku data przyznania
     1. dolnośląskie Grzegorz 2 200 zł 089.U 14.11.2014
     2. dolnośląskie Janina 6 000 zł 022.U 27.03.2014
     3. dolnośląskie Krystian 2 200 zł 019.U 27.03.2014
     4. łódzkie Aleksandra 2 200 zł 096.U 14.11.2014
     5. łódzkie Andrzej 2 200 zł 017.U 27.03.2014
     6. łódzkie Dariusz 3 500 zł 079.U 14.11.2014
     7. łódzkie Krzysztof 5 000 zł 025.U 27.03.2014
     8. łódzkie Marek 5 000 zł 044.U 25.06.2014
     9. łódzkie Michał 6 000 zł 023.U 27.03.2014
  10. łódzkie Wojciech 3 500 zł 061.U 16.09.2014
  11. małopolskie Jarosław 5 000 zł 063.U 16.09.2014
  12. małopolskie Marian 5 000 zł 003.N 16.09.2014
  13. małopolskie Piotr 2 200 zł 073.U 14.11.2014
  14. małopolskie Zbigniew 6 000 zł 036.U 25.06.2014
  15. mazowieckie Alicja 4 000 zł 103.U 14.11.2014
  16. mazowieckie Daniel 5 000 zł 104.U 14.11.2014
  17. mazowieckie Marcin 2 200 zł 081.U 14.11.2014
  18. mazowieckie Marek 4 000 zł 083.U 14.11.2014
  19. mazowieckie Piotr 1 500 zł 105.U 14.11.2014
  20. mazowieckie Zdzisław 3 000 zł 006.U 30.01.2014
  21. opolskie Paweł 2 200 zł 085.U 14.11.2014
  22. opolskie Waldemar 3 500 zł 047.U 25.06.2014
  23. pomorskie Ireneusz 2 200 zł 001.N 30.01.2014
  24. pomorskie Jacek 2 500 zł 008.U 30.01.2014
  25. pomorskie Jarosław 2 200 zł 011.U 27.03.2014
  26. pomorskie Kamil 4 000 zł 100.U 14.11.2014
  27. śląskie Rafał 4 500 zł 048.U 25.06.2014
  28. śląskie Robert 2 200 zł 021.U 27.03.2014
  29. świętokrzyskie Jerzy 2 200 zł 091.U 14.11.2014
  30. wielkopolskie Sławomir 5 000 zł 043.U 25.06.2014
  31. zachodniopomorskie Andrzej 2 200 zł 026.U 27.03.2014
  32. zachodniopomorskie Jarosław 5 000 zł 098.U 14.11.2014
  33. zachodniopomorskie Łukasz 4 500 zł 032.U 25.06.2014
  34. zachodniopomorskie Marcin 4 500 zł 046.U 25.06.2014
  35. zachodniopomorskie Marcin 5 000 zł 092.U 14.11.2014
  36. zachodniopomorskie Sławomir 2 200 zł 095.U 14.11.2014
  37. zachodniopomorskie Stanisław 2 200 zł 050.U 16.09.2014
  38. zachodniopomorskie Stanisław 2 200 zł 077.U 14.11.2014
  39. zachodniopomorskie Tomasz 10 000 zł 028.U 27.03.2014
  40. zachodniopomorskie Tomasz 2 200 zł 099.U 14.11.2014
  41. zachodniopomorskie Wiesław 6 000 zł 027.U 27.03.2014

 

10.1.2.  Dzieciom funkcjonariuszy i pracowników PSP, które doznały trwałej lub częściowej utraty zdrowia w wyniku choroby lub wypadku

Lp. Województwo Beneficjent pomoc Nr

wniosku

data przyznania
     1. dolnośląskie Dawid 4 000 zł 006.N 14.11.2014
     2. kujawsko-pomorskie Antoni 6 000 zł 059.U 16.09.2014
     3. kujawsko-pomorskie Dominika 1 000 zł 001.U 30.01.2014
     4. kujawsko-pomorskie Kamil 2 000 zł 051.U 16.09.2014
     5. kujawsko-pomorskie Mariusz 5 000 zł 070.U 14.11.2014
     6. łódzkie Agata 7 500 zł 039.U 25.06.2014
     7. łódzkie Jan 7 500 zł 039.U 25.06.2014
     8. łódzkie Kamil 5 000 zł 016.U 27.03.2014
     9. małopolskie Aleksandra 5 500 zł 034.U 25.06.2014
 10. małopolskie Błażej 10 000 zł 020.U 27.03.2014
 11. małopolskie Igor 2 200 zł 005.U 30.01.2014
 12. małopolskie Jakub 5 000 zł 101.U 14.11.2014
 13. małopolskie Julian 5 000 zł 004.U 30.01.2014
 14. małopolskie Michalina 6 000 zł 035.U 25.06.2014
 15. małopolskie Piotr 6 000 zł 055.U 16.09.2014
 16. małopolskie Tymoteusz 6 000 zł 049.U 16.09.2014
 17. małopolskie Weronika 2 200 zł 078.U 14.11.2014
 18. mazowieckie Dominik 3 000 zł 014.U 27.03.2014
 19. mazowieckie Jakub 6 000 zł 084.U 14.11.2014
 20. mazowieckie Krzysztof 3 000 zł 033.U 25.06.2014
 21. mazowieckie Mateusz 5 000 zł 065.U 16.09.2014
 22. mazowieckie Patryk 3 000 zł 014.U 27.03.2014
 23. mazowieckie Paulina 4 000 zł 007.U 30.01.2014
 24. mazowieckie Wojciech 4 500 zł 040.U 25.06.2014
 25. opolskie Joanna 5 000 zł 018.U 27.03.2014
 26. opolskie Magdalena 3 500 zł 076.U 14.11.2014
 27. podkarpackie Filip 2 250 zł 068.U 14.11.2014
 28. podkarpackie Magdalena 2 250 zł 068.U 14.11.2014
 29. podkarpackie Marcin 2 200 zł 072.U 14.11.2014
 30. podlaskie Kamil 3 500 zł 031.U 25.06.2014
 31. pomorskie Dariusz 2 200 zł 030.U 25.06.2014
 32. pomorskie Fabian 5 000 zł 003.U 30.01.2014
 33. pomorskie Mateusz 3 500 zł 002.U 30.01.2014
 34. pomorskie Patrycja 2 200 zł 045.U 25.06.2014
 35. śląskie Zuzanna 1 000 zł 041.U 25.06.2014
 36. świętokrzyskie Aleksandra 5 000 zł 054.U 16.09.2014
 37. warmińsko-mazurskie Emilia 6 000 zł 015.U 27.03.2014
 38. wielkopolskie Alicja 4 000 zł 088.U 14.11.2014
 39. wielkopolskie Ilona 5 000 zł 024.U 27.03.2014
 40. wielkopolskie Justyna 4 000 zł 012.U 27.03.2014
 41. wielkopolskie Otylia 3 000 zł 038.U 25.06.2014
 42. wielkopolskie Tomasz 10 000 zł 052.U 16.09.2014
 43. zachodniopomorskie Rafał 11 000 zł 071.U 14.11.2014

 

10.1.3.  Współmałżonkom funkcjonariuszy i pracowników PSP, którzy doznali trwałej lub częściowej utraty zdrowia w wyniku choroby lub wypadku

 

Lp. Województwo Beneficjent pomoc Nr

wniosku

data

przyznania

     1. dolnośląskie Aleksandra 2 200 zł 086.U 14.11.2014
     2. dolnośląskie Monika 2 200 zł 090.U 14.11.2014
     3. kujawsko-pomorskie Violetta 1 000 zł 010.U 27.03.2014
     4. kujawsko-pomorskie Wioletta 2 000 zł 051.U 16.09.2014
     5. łódzkie Dorota 3 500 zł 062.U 16.09.2014
     6. łódzkie Ewa 5 000 zł 013.U 27.03.2014
     7. łódzkie Justyna 10 000 zł 053.U 16.09.2014
     8. łódzkie Małgorzata 2 200 zł 029.U 25.06.2014
     9. łódzkie Małgorzata 1 000 zł 067.U 14.11.2014
  10. małopolskie Anna 5 000 zł 074.U 14.11.2014
  11. mazowieckie Sylwia 5 000 zł 080.U 14.11.2014
  12. opolskie Hanna 6 000 zł 102.U 14.11.2014
  13. podkarpackie Elżbieta 2 200 zł 069.U 14.11.2014
  14. pomorskie Ewa 2 000 zł 002.N 27.03.2014
  15. pomorskie Jolanta 2 200 zł 082.U 14.11.2014
  16. pomorskie Monika 10 000 zł 037.U 25.06.2014
  17. wielkopolskie Sylwia 2 200 zł 042.U 25.06.2014

 

10.1.4.  Funkcjonariuszom i pracownikom (w tym emerytom i rencistom) PSP poszkodowanym w wyniku wypadków losowych

Lp. Województwo Beneficjent pomoc Nr

wniosku

data

przyznania

     1. opolskie Piotr 10 000 zł 057.U 16.09.2014
     2. zachodniopomorskie Ryszard 5 000 zł 009.U 30.01.2014

 

10.2. Przyznana pomoc w postaci zakupu usług medycznych i innych, lekarstw, środków opatrunkowych itp.

10.2.1.  Funkcjonariuszom i pracownikom (w tym emerytom i rencistom) PSP, którzy doznali trwałej lub częściowej utraty zdrowia w wyniku choroby lub wypadku

Lp. Województwo Beneficjent pomoc Nr

wniosku

data

przyznania

     1. łódzkie Aleksandra 4 400 zł 096.U 14.11.2014
     2. łódzkie Dariusz 10 000 zł 079.U 14.11.2014
     3. łódzkie Marcin 4 000 zł 093.U 14.11.2014
     4. łódzkie Marek 25 000 zł 044.U 25.06.2014
     5. łódzkie Rafał 8 500 zł 066.U 16.09.2014
     6. mazowieckie Alicja 2 795 zł 103.U 14.11.2014
     7. mazowieckie Daniel 2 470 zł 104.U 14.11.2014
     8. mazowieckie Marcin 5 000 zł 081.U 14.11.2014
     9. mazowieckie Marianna 2 795 zł 005.N 14.11.2014
  10. mazowieckie Michał 3 878 zł 004.N 14.11.2014
  11. mazowieckie Piotr 5 000 zł 105.U 14.11.2014
  12. podlaskie Jakub 4 800 zł 064.U 16.09.2014
  13. pomorskie Kamil 5 000 zł 100.U 14.11.2014
  14. wielkopolskie Grzegorz 1 900 zł 094.U 14.11.2014
  15. zachodniopomorskie Jarosław 3 300 zł 098.U 14.11.2014
  16. zachodniopomorskie Sławomir 5 000 zł 095.U 14.11.2014
  17. zachodniopomorskie Tomasz 10 980 zł 028.U 18.12.2014

 

10.2.2.  Dzieciom funkcjonariuszy i pracowników PSP, które doznały trwałej lub częściowej utraty zdrowia w wyniku choroby lub wypadku

Lp. Województwo Beneficjent pomoc Nr

wniosku

data

przyznania

     1. kujawsko-pomorskie Antoni 4 000 zł 059.U 16.09.2014
     2. lubelskie Michał 5 000 zł 056.U 16.09.2014
     3. małopolskie Piotr 10 000 zł 055.U 16.09.2014
     4. małopolskie Weronika 750 zł 078.U 14.11.2014
     5. mazowieckie Ewa 9 200 zł 060.U 16.09.2014
     6. mazowieckie Mateusz 10 000 zł 065.U 16.09.2014
     7. mazowieckie Wojciech 5 500 zł 040.U 25.06.2014
     8. opolskie Magdalena 3 500 zł 076.U 14.11.2014
     9. podkarpackie Marcin 5 500 zł 072.U 14.11.2014
  10. podlaskie Kamil 9 800 zł 075.U 14.11.2014
  11. pomorskie Dariusz 5 200 zł 030.U 25.06.2014
  12. pomorskie Patrycja 7 000 zł 045.U 25.06.2014
  13. śląskie Kamil 4 000 zł 058.U 16.09.2014
  14. śląskie Karolina 8 250 zł 087.U 14.11.2014
  15. świętokrzyskie Aleksandra 5 000 zł 054.U 16.09.2014

 

10.2.3.  Współmałżonkom funkcjonariuszy i pracowników PSP, którzy doznali trwałej lub częściowej utraty zdrowia w wyniku choroby lub wypadku

Lp. Województwo Beneficjent pomoc Nr

wniosku

data

przyznania

     1. wielkopolskie Renata 1 500 zł 094.U 14.11.2014
     2. wielkopolskie Sylwia 9 895 zł 042.U 25.06.2014

 

10.2.4.  Funkcjonariuszom i pracownikom (w tym emerytom i rencistom) PSP poszkodowanym w wyniku wypadków losowych

Lp. Województwo Beneficjent pomoc Nr

wniosku

data

przyznania

     1. opolskie Piotr 10 000 zł 057.U 16.09.2014

 

10.3. Przyznana pomoc w postaci zakupu sprzętu medycznego stanowiącego majątek Fundacji i przekazanie go w użyczenie Beneficjentów:

Lp. Województwo Beneficjent Przedmiot

zakupu

Wartość Nr

wniosku

data

przyznania

     1. śląskie Paula Indywidualny przedmiot pionizujący BAFFIN TRIO 9 900,00 zł 057.U 16.09.2014
     2. opolskie Paweł Łóżko rehabilitacyjne 3 345,00 zł 085.U 14.11.2014
     3. małopolskie Marian Materac przeciwodleżynowy AUTO LOGIC 110 4 320.00 zł 003.N 16.09.2014
     4. małopolskie Marian Pompa Auto LOGIC 8 180,00 zł 003.N 16.09.2014
     5. małopolskie Jakub Wanna rehabilit. ELEGNCE PLUS 6 763,77 zł 097.U 14.11.2014

10.4.Mapa udzielonej pomocy w poszczególnych województwach

Województwo Ilość

osób

Suma

przyznanej

pomocy

Średnia

pomoc

na 1 os.

lubuskie 0 0 zł 0 zł
lubelskie 1 5 000 zł 5 000 zł
warmińsko-mazurskie 1 6 000 zł 6 000 zł
świętokrzyskie 2 12 200 zł 6 100 zł
podkarpackie 4 14 400 zł 3 600 zł
podlaskie 3 18 100 zł 6 034 zł
dolnośląskie 6 18 800 zł 3 134 zł
kujawsko-pomorskie 6 21 000 zł 3 500 zł
śląskie 6 29 850 zł 4 975 zł
wielkopolskie 9 46 495 zł 5 167 zł
opolskie 6 47 045 zł 7 841 zł
pomorskie 11 55 200 zł 5 019 zł
zachodniopomorskie 13 81 280 zł 6 253 zł
mazowieckie 17 99 838 zł 5 873 zł
małopolskie 14 104 350 zł 7 454 zł
łódzkie 17 121 000 zł 7 118 zł

11.    Główne zdarzenia prawne w działalności statutowej o skutkach finansowych

W okresie sprawozdawczym miała miejsce zmiana brzmienia §8 Statutu Fundacji. Szczegółowy opis wprowadzonych zmian zawarto w pkt 8 niniejszego sprawozdania. Wprowadzona zmiana w brzmieniu §8 Statutu nadaje przyznawanej pomocy status pomocy społecznej co powoduje, że udzielana pomoc jest zwolniona z podatku na podstawie 21 ust. 1 pkt 79 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 361).

12.    Działalność  gospodarcza

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w roku 2014 r. i nie przewiduje prowadzenia takowej w roku przyszłym.

13.    Odpisy uchwał Zarządu Fundacji

 

 

14.    Uzyskane przychody Fundacji w 2014r.

W okresie sprawozdawczym Fundacja uzyskała przychody z tytułu

 1. a) spadków:………………………………………………………………………………. 0,00 zł
 2. b) zapisów:……………………………………………………………………………….. 0,00 zł
 3. c) darowizn:……………………………………………………………………. 175 805,30 zł
 4. d) zbiórek publicznych: …………………………………………………………….. 0,00 zł
 5. e) źródeł publicznych (w tym z budżetu państwa i gminy): ………….. 0,00 zł
 6. f) oprocentowania rachunków bankowych: …………………………. 44 312,83 zł
 7. g) loterii: …………………………………………………………………………………. 0,00 zł
 8. h) odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych: ……………….. 0,00 zł
 9. i) działalności gospodarczej: …………………………………………………….. 0,00 zł
 10. j) innych rodzajów dochodów: ………………………………………….. 56 441,05 zł

RAZEM PRZYCHODY:……………………………………………. 276 559,18 zł

15.    Koszty działalności Fundacji:

Jak wynika z poniższego zestawienia – koszty Fundacji związane z prowadzeniem działalności statutowej (administracyjne i pozostałe) stanowią zaledwie 5,80% wydatków ogólnych, co należy uznać za wynik satysfakcjonujący, wynikający m.in. z faktu, iż wszyscy członkowie organów statutowych wykonują swoją działalność w ramach Fundacji nieodpłatnie.

Nieznaczny progres kosztów w porównaniu do roku poprzedniego (5,45% w roku 2013) należy tłumaczyć m.in. wzrostem kosztów przejazdów członków Zarządu na zebrania związane z działalnością statutową. Szczegółowy wykaz kosztów z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

15.1. Z tytułu realizacji celów  statutowych

 1. a) realizacja celów statutowych Fundacji: …………………………. 587 048,86 zł

15.2.Z tytułu wydatków administracyjnych

 1. b) wydatki administracyjne:
  • czynsze:…………………………………………………………………….. 1 381,51 zł
  • opłaty telefoniczne:…………………………………………………….. 1 373,70 zł
  • opłaty pocztowe: ……………………………………………………………… 0,00 zł
  • inne wydatki administracyjne: …………………………………… 33 416,16 zł

RAZEM WYDATKI ADM.:………………………………………… 36 171,37 zł

15.3.Z tytułu działalności gospodarczej i pozostałych kosztów

 1. c) działalność gospodarcza: ………………………………………………………. 0,00 zł
 2. d) pozostałe koszty: ………………………………………………………………….. 3,91 zł

RAZEM POZOSTAŁE………………………………………………………. 3,91 zł

16.    Liczba osób zatrudnionych w Fundacji:

W 2014 roku nie zatrudniano pracowników na podstawie umowy o pracę.

17.    Łączna  kwota wynagrodzeń w roku 2014 osób zatrudnionych

W roku 2014 nie zatrudniano pracowników na umowę o pracę.

W związku z tym nie wypłacano wynagrodzenia z tego tytułu.

18.    Wysokość rocznego wynagrodzenia

18.1.członków Zarządu Fundacji

Nie wypłacano wynagrodzeń dla członków Zarządu Fundacji.

18.2.członków innych organów Fundacji

Nie wypłacano wynagrodzeń dla członków innych organów Fundacji.

18.3.osób kierujących wyłącznie działalnością gospodarczą Fundacji

Nie wypłacano wynagrodzeń z tego tytułu.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

19.    Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia

W  2014 roku zatrudniano dwie osoby na podstawie Umowy Zlecenia.

Łączna kwota wynagrodzenia za rok 2014: …………………………………………. 15 200,00 zł

20.    Udzielone przez fundację pożyczki  pieniężne

Fundacja nie udzielała pożyczek w roku 2014.

21.    Kwoty na rachunkach bankowych

1. Bieżący rachunek bankowy Credit Agricole 24 836,13 zł
2. Bieżący rachunek bankowy ING Bank Śląski 364,30 zł
3. Rachunek lokaty Credit Agricole 781 324,25 zł
4. Rachunek Lokaty ING Bank Śląski SA 616 046,40 zł
RAZEM 1 422 571,08 zł

22.    Wartość nabytych obligacji

W roku 2014 (podobnie, jak w latach ubiegłych) Fundacja nie nabywała obligacji.

23.    Wartości objętych udziałów i nabytych akcji w spółkach prawa handlowego

W roku 2014 Fundacja nie nabywała akcji i nie obejmowała udziałów w spółkach prawa handlowego.

24.    Nabyte nieruchomości i ich przeznaczenie

W roku 2014 Fundacja nie nabywała nieruchomości.

25.    Nabyte  pozostałe środki trwałe

W omawianym okresie dokonano zakupu środków trwałych o wartości:

 • Łóżko rehabilitacyjne:…………………………………………………….. 3 345,00 zł
 • Indywidualny przedmiot pionizujący BAFFIN TRIO………….. 9 900,00 zł
 • Materac przeciwodleżynowy AUTO LOGIC 110………………… 4 320,00 zł
 • Pompa Auto LOGIC………………………………………………………… 8 180,00 zł
 • Wanna rehabilitacyjna ELEGNCE PLUS…………………………… 6 763,77 zł

RAZEM:…………………………………………………………………………. 32 508,77 zł

Wymienione środki trwałe pozostają w użytkowaniu podopiecznych Fundacji.

26.    Wartość aktywów i  zobowiązań fundacji  ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych

 1. a) aktywa: …………………………………………………………………… 1 572 118,14 zł
 2. b) zobowiązania: ………………………………………………………………. 56 740,18 zł

27.    Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe

Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

28.    Wynik finansowy działalności wyszczególnionej w pkt. 24

Nie nabywano nieruchomości w roku i nie dokonywano ich zbycia.

29.    Informacja  o rozliczeniach  fundacji  z tytułu  ciążących  zobowiązań podatkowych, a także o składanych deklaracjach podatkowych

Fundacja na bieżąco dokonuje płatności z tytułu należności podatkowych oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych. W obowiązujących terminach składane są deklaracje do właściwego Urzędu Skarbowego oraz oddziału ZUS.

30.    Informacje przeprowadzonych w fundacji w roku sprawozdawczym kontrolach oraz wyniki tych kontroli

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono w Fundacji przeprowadzono 3 kontrole wewnętrzne przez Komisję Rewizyjną Fundacji, co czyni zadość wymogom statutowym (nie rzadziej, niż raz na pół roku). Jedno z posiedzeń Komisji było spowodowane zmianą na funkcji Prezesa Zarządu (o czym mowa w pkt 7 na str 3). Zakres kontroli obejmował:

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych……………………………………. bez uwag,
 • realizację uchwał podejmowanych przez Zarząd Fundacji……………… bez uwag,
 • kontrolę stanu kont i zasobów finansowych………………………………….. bez uwag,
 • kontrolę i analizę sprawozdania finansowego Fundacji……………….. akceptacja,
 • kontrolę prowadzenia dokumentacji……………… uzupełniono w trakcie kontroli.

Wyniki kontroli:

Komisja nie zgłosiła uwag do wymienionych wyżej punktów i tym samym wniosła do Rady Fundacji o udzielenie absolutorium Zarządowi Fundacji za okres sprawozdawczy w rozumieniu §24 ust. 6 Statutu.

W toku kontroli w m-cu grudzień 2014r. Komisja Rewizyjna zgłosiła zalecenia o charakterze porządkowym, do realizacji w roku 2015r.

 

Na tym sprawozdanie zakończono.

 

Podpisy  członków Zarządu:

(sprawozdanie podpisuje co najmniej dwóch członków

Zarządu Fundacji, jeżeli statut nie stanowi inaczej)