Fundacja PSP SOLIDARNI | Regulamin
15584
page-template-default,page,page-id-15584,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Regulamin

Załącznik do Statutu

Fundacji Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom

i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej

oraz Członkom Ich Rodzin „Solidarni

R E G U L A M I N

 

zasad korzystania i przyznawania pomocy ze środków

finansowych Fundacji przeznaczonych na pomoc dla

poszkodowanych funkcjonariuszy i pracowników PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

oraz członków ich rodzin.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Regulamin określa zasady korzystania i przyznawania pomocy z uzyskanych dochodów Fundacji Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej Oraz Członkom Ich Rodzin „Solidarni” wymienionych w § 11 statutu ww. Fundacji.
 2. Pomoc może być udzielona w przypadkach losowych.

Za przypadki losowe uważa się:

 • ciężką chorobę lub niepełnosprawność wymagającą wysokich kosztów leczenia, rehabilitacji lub dostosowania budynku mieszkalnego do prawidłowego funkcjonowania wnioskodawcy lub jego członka rodziny,
 • pożar, powódź, wichura oraz inne czynniki atmosferyczne w wyniku których uległo zniszczeniu bądź uszkodzeniu mienie wnioskodawcy,
 • inne uzasadnione sytuacje.
 1. Wnioskodawca – funkcjonariusz, pracownik, emeryt, rencista Państwowej Straży Pożarnej albo wdowy (wdowcy) po strażakach, którzy zginęli w czasie pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku, gdy ww. osoby nie maja zdolności do czynności prawnych ich prawni opiekunowie. W przypadku, gdy wnioskodawca nie może samodzielnie podjąć czynności prawnych ( np. jest nieprzytomny, w śpiączce itp.) ich współmałżonek lub pełnoletnie dzieci, a w przypadku ich nie posiadania – rodzice wnioskodawcy lub rodzeństwo.
 2. Cele Fundacji określa Statut Fundacji

 

 

OGRANICZENIA FUNDACJI W ZAKRESIE
RODZAJÓW UDZIELANEJ POMOCY:

2

 1. Fundacja  nie udziela pomocy finansowej na spłatę zobowiązań wnioskodawcy związanych z jego zadłużeniem.
 2. Fundacja nie udziela pożyczek.
 3. Fundacja nie informuje o konsultacjach i usługach medycznych
 4. Fundacja  nie udziela  pomocy finansowej na szeroko pojętą poprawę sytuacji bytowej.
 5. Fundacja do czasu otrzymania statusu organizacji pożytku publicznego nie zbiera środków finansowych z tytułu wpłat z 1% podatku dochodowego na konkretne osoby.

 

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z POMOCY FUNDACJI

§3

 1. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o pomoc z Fundacji są:
 • funkcjonariusze, pracownicy, emeryci i renciści Państwowej Straży Pożarnej oraz członkowie ich rodzin;
 • wdowy (wdowcy) i dzieci osierocone przez strażaków, którzy zginęli w czasie pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.
 1. Za członków rodziny funkcjonariusza, pracownika, emeryta i rencisty Państwowej Straży Pożarnej uważa się małżonka albo partnera życiowego, oraz dzieci.
 2. Partnerem życiowym jest osoba nie będąca w formalnym związku małżeńskim,
  niespokrewniona z uprawnionym, prowadząca z nim wspólne gospodarstwo domowe, w szczególności osoba wskazana imiennie w pisemnej deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia PZU wskazane w § 7 ust. 1 pkt 1
 3. Za dzieci uprawnione do korzystania z pomocy Fundacji, uważa się dzieci własne, współmałżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie, które:
 • nie przekroczyły 18 roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły – 25 lat, jeśli odbywają studia w szkole wyższej, lub
 • stały się osobami poszkodowanymi lub zaliczonymi do osób niepełnosprawnych, przed osiągnięciem 25 roku życia.

PRZEZNACZENIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ

§4

 

 1. Dochody Fundacji, o których mowa w § 11 Statutu przeznacza się na:
 • udzielanie pomocy finansowej osobom uprawnionym w związku z:
 • leczeniem i rehabilitacją
 1. zakupem leków specjalistycznych, protez, sprzętu rehabilitacyjnego, innych materiałów i środków sanitarnych, będących koniecznymi dla życia i zdrowia poszkodowanego,
 • przypadkami szczególnymi, wynikającymi z utraty zdrowia, a nieprzewidzianymi w p pkt a ÷ b;
 1. pomocą poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego,
 • przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia i życia osób uprawnionych, poprzez zbiorową profilaktykę nie podlegającą obowiązkowej realizacji w ramach przepisów szczególnych,
 • udzielanie zapomóg materialnych i finansowych wdowom, wdowcom i dzieciom osieroconym przez strażaków, którzy zginęli w czasie pełnienia służby, pozostającym w trudnych warunkach materialnych i życiowych,
 • udzielanie stypendiów i pomocy materialnej związanej z kształceniem i nauką dzieci osieroconych przez strażaków, którzy zginęli w czasie pełnienia służby.
 • Pokrywanie bieżących kosztów administracyjnych Fundacji.
 1. Środki finansowe, o których mowa w § 11 Statutu w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być przeznaczone na pomoc finansową dla poszkodowanych, nieobjętych ubezpieczeniem, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1

ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY

§5

 1. Osoby uprawnione wypełniają wniosek o przyznanie pomocy który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§6

 1. Zarząd Fundacji przy przyznawaniu pomocy finansowej osobom uprawnionym do ubiegania się o pomoc kieruje się następującymi zasadami:
 • Osoba ubiegająca się o pomoc się musi być objęta ochroną ubezpieczeniową na podstawie umów o których mowa w załączniku nr 1 do Regulaminu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Fundacji może odstąpić od tego wymogu.
 • zachowania płynności finansowej środków Fundacji;
 • potrzebą jak najszybszego powrotu strażaka do służby.
 • uwzględniania przypadków chorób stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia poszkodowanego;
 • uwzględniania rodzinnej sytuacji materialnej osoby uprawnionej
 • rozpatrywania wniosków w kolejności wynikającej z daty złożenia wniosku.
 1. Pomoc materialną i finansową z Fundacji przyznaje się na wniosek osoby wymienionej w §1 pkt 3 Regulaminu.
 2. Wszystkie wnioski o pomoc muszą być kierowane do Fundacji.
 3. Fundacja rozpatruje wniosek o pomoc materialną i finansową wyłącznie od osób, które dostarczą prawidłowo wypełniony wniosek oraz komplet wymaganych dokumentów zgodnie z wyszczególnieniem we Wniosku stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.
 4. Rachunki, faktury i inne dowody potwierdzające poniesione koszty powinny być opisane przez Wnioskodawcę, co do celowości poniesionych kosztów i nie budzić wątpliwości pod względem rzetelności i celowości ich wydatkowania.
 5. W szczególnych przypadkach nieopisanych powyżej Fundacja zastrzega sobie prawo do udzielania pomocy na zmienionych zasadach, ustalonych na posiedzeniu Zarządu.
 6. Fundacja może zwrócić się do Wnioskodawcy o uzupełnienie lub skorygowanie dostarczonych dokumentów. Wnioskodawca powinien uzupełnić lub skorygować dokumenty w terminie 30 dni od dnia otrzymania prośby ze strony Fundacji. Fundacja zastrzega sobie prawo pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku, w którym dokumenty nie zostały skorygowane lub uzupełnione w terminie.
 7. Fundacja może odmówić pomocy pomimo spełnienia wszystkich warunków określonych statutem i regulaminem.
 8. Zarząd Fundacji ma prawo podjąć decyzję o wstrzymaniu lub cofnięciu całości bądź części pomocy w przypadku, gdy:
 • wnioskodawca nie przedstawi rozliczenia z poprzednio przyznanej pomocy,
 • Fundacja uzyska wiarygodne informacje dotyczące nieprawidłowości przy korzystaniu z pomocy lub nieprawdziwych informacji zawartych we wniosku bądź załącznikach do wniosku.
 1. O wstrzymaniu lub cofnięciu części bądź całości pomocy Zarząd Fundacji wydaje decyzję w formie uchwały, od której nie przysługuje odwołanie. Wnioskodawca zobowiązany jest zwrócić otrzymaną pomoc w kwocie i terminie określonym w ww. decyzji.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do wystąpienia z prośbą o dodatkowe dokumenty ze względu na specyfikę wniosku, bądź sposobu udzielenia przez Fundacje pomocy w danym przypadku.
 3. Osoba uprawniona może ubiegać się o ponowne przyznanie pomocy finansowej, po przedstawieniu Zarządowi Fundacji rozliczenia wydatkowania uprzednio otrzymanej pomocy oraz dokumentacji medycznej wskazującej na potrzebę dalszego jej udzielenia.
 4. W przypadku, gdy osoba uprawniona zmarła po złożeniu wniosku, wniosek podlega rozpatrzeniu na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Wzory dokumentów koniecznych do przyznania pomocy stanową załączniki do niniejszego Regulaminu.
 6. Wypełniony wniosek o pomoc wraz z kopiami dokumentów należy kierować do Zarządu Fundacji na adres:

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom

i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej

oraz Członkom ich Rodzin „Solidarni”

ul Podchorążych 38,

00‑463 Warszawa.

 

 1. Pomoc finansowa przekazywana jest przelewem na konto bankowe wskazane we Wniosku.
 2. Wnioski o pomoc przesłane do Fundacji kwalifikowane są na posiedzenie Zarządu na 14 dni przed terminem posiedzenia. Jeżeli wniosek zostanie przesłany po upływie terminu kwalifikowany jest na kolejne posiedzenie Zarządu Fundacji.
 3. Decyzje rozpatrujące wnioski pomocowe zostaną wysłane do Wnioskodawców do 14 dni po posiedzeniu Zarządu.
 4. Zarząd Fundacji na każdym posiedzeniu wyznaczy przybliżony termin kolejnego posiedzenia i poda ten termin do publicznej wiadomości.
 5. Po każdym posiedzeniu Zarządu sporządzany jest Protokół, który jest przekazywany do wiadomości członków Zarządu Fundacji do 7 dni po zakończeniu posiedzenia Zarządu.

UPRAWNIENIA ZARZĄDU FUNDACJI

§7

 1. Zarząd Fundacji może uzależnić przekazanie pomocy od spełnienia przez Wnioskodawcę dodatkowych warunków.
 2. Zarząd Fundacji może w uzasadnionych przypadkach korzystać podczas oceny wniosków z pomocy zewnętrznych doradców (konsultantów).
 3. Zarząd Fundacji rozpatruje opracowane wnioski indywidualnie, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 4. Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo osobistego kontaktu z Wnioskodawcą i potencjalnym Beneficjentem w kwestiach związanych z udzieleniem pomocy.
 5. W szczególnych przypadkach Zarząd Fundacji, może odroczyć lub wydłużyć okres spłaty przyznanych przez Komisję Zarządzającą Funduszem Pomocy pożyczki maksymalnie do 10 lat, albo umorzyć pożyczkę w części lub w całości.
 6. W przypadku śmierci wnioskodawcy, któremu została udzielona pożyczka przez Komisję Zarządzającą Funduszem Pomocy niespłacona jej część ulega umorzeniu.
 7. Decyzja Zarządu Fundacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 8. O decyzji powiadamia się pisemnie Wnioskodawcę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§8

 1. W sprawach nieprzewidzianych w Regulaminie, a wpływających w istotny sposób na warunki udzielenia pomocy, rozstrzyga Zarząd Fundacji.
 2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu, wymagają zgody Rady Fundacji wyrażonej w formie uchwały na umotywowany wniosek Zarządu.
 3. Integralną częścią Regulaminu są następujące załączniki: