Fundacja PSP - Solidarni | Regulamin
15584
page-template-default,page,page-id-15584,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Regulamin

Załącznik do Statutu Fundacji Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom Ich Rodzin „Solidarni” – Regulamin zasad korzystania i przyznawania pomocy ze środków finansowych Fundacji przeznaczonych na pomoc dla poszkodowanych funkcjonariuszy i pracowników PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ oraz członków ich rodzin

Warszawa, dnia 8 listopada 2012r.
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania i przyznawania pomocy z uzyskanych dochodów Fundacji Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej Oraz Członkom Ich Rodzin „Solidarni” wymienionych w § 11 statutu ww. Fundacji.
 2. Pomoc może być udzielona w przypadkach losowych. Za przypadki losowe uważa się:
  • ciężką chorobę lub niepełnosprawność wymagającą wysokich kosztów leczenia, rehabilitacji lub dostosowania budynku mieszkalnego do prawidłowego funkcjonowania wnioskodawcy lub jego członka rodziny,
  • pożar, powódź, wichura oraz inne czynniki atmosferyczne w wyniku których uległo zniszczeniu bądź uszkodzeniu mienie wnioskodawcy,
  • inne uzasadnione sytuacje.
 3. Wnioskodawca – funkcjonariusz, pracownik, emeryt i renciści Państwowej Straży Pożarnej wdowy (wdowcy) strażaków, którzy zginęli w czasie pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku, gdy ww. osoby nie maja zdolności do czynności prawnych ich prawni opiekunowie. W przypadku, gdy wnioskodawca nie może samodzielnie podjąć czynności prawnych ( np. jest nieprzytomny, w śpiączce itp.) ich współmałżonek lub pełnoletnie dzieci, a w przypadku ich nie posiadania – rodzice wnioskodawcy lub rodzeństwo.

 

CELE FUNDACJI

  § 2

 

 1. Celem ww. Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej dla dobra funkcjonariuszy pożarnictwa, pracowników, emerytów i rencistów Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej w skrócie PSP, oraz członków ich rodzin, a w szczególności:
  • udzielanie pomocy materialnej i finansowej osobom uprawnionym:
   1. a) poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego,
   2. b) poszkodowanym, którzy doznali trwałej lub częściowej utraty zdrowia w wyniku choroby lub wypadku,
   3. c) wdowom (wdowcom) i dzieciom osieroconym przez strażaków, którzy zginęli w czasie pełnienia służby, a ich rodziny pozostają w trudnych warunkach materialnych i życiowych,
   4. d) osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w służbie,
  • podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej wśród funkcjonariuszy i pracowników PSP,
  • podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty i wspierania nauki wśród dzieci osieroconych przez strażaków, którzy zginęli w czasie pełnienia służby,
  • podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia idei wolontariatu,
  • działalność społeczna polegająca na podejmowaniu przedsięwzięć na rzecz popularyzacji celów Fundacji

OGRANICZENIA FUNDACJI W ZAKRESIE
RODZAJÓW UDZIELANEJ POMOCY:

§ 3

 

 1. Fundacja  nie udziela pomocy finansowej na spłatę zobowiązań wnioskodawcy związanych z jego zadłużeniem.
 2. Fundacja nie udziela pożyczek.
 3. Fundacja nie udziela pomocy w zakresie informowania o konsultacjach i usługach medycznych.
 4. Fundacja  nie udziela  pomocy finansowej na szeroko pojętą poprawę sytuacji bytowej.
 5. Fundacja do czasu otrzymania statusu organizacji pożytku publicznego nie zbiera środków finansowych z tytułu wpłat z 1% podatku dochodowego na konkretne osoby.

 

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z POMOCY FUNDACJI

§ 4

 

 1. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o pomoc z Fundacji, o której mowa w § 1 Regulaminu są:
 • funkcjonariusze, pracownicy, emeryci i renciści Państwowej Straży Pożarnej oraz członkowie ich rodzin;
 • wdowy (wdowcy) i dzieci osierocone przez strażaków, którzy zginęli w czasie pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.
 1. Za członków rodziny funkcjonariusza, pracownika, emeryta i rencisty Państwowej Straży Pożarnej uważa się małżonka i dzieci.
 2. Za dzieci uprawnione do korzystania z pomocy Fundacji, o której mowa w § 1 Regulaminu uważa się dzieci własne, współmałżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie, które:
 • nie przekroczyły 18 roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły – 24 lat lub 25 lat, jeśli odbywają studia w szkole wyższej, a ukończenie 24 lat przypada na ostatni lub przedostatni rok studiów, albo
 • stały się osobami poszkodowanymi lub zaliczonymi do osób niepełnosprawnych, przed osiągnięciem wieku określonego w pkt 1.
 1. Osoby uprawnione wypełniają wniosek o przyznanie pomocy;
 • załącznik nr 2 do Regulaminu dla funkcjonariuszy, pracowników, emerytów i rencistów PSP objętych ochroną ubezpieczeniową na podstawie umów będących w załączniku nr 1 pkt 1 do Regulaminu, z których Fundacja otrzymuje dywidendy,
 • załącznik nr 3 do Regulaminu dla:
  • a) funkcjonariuszy, pracowników, emerytów i rencistów PSP nieobjętych ochroną ubezpieczeniową, o której mowa w załączniku nr 1 pkt 1 do Regulaminu,

b) wdowy (wdowców) i dzieci osieroconych przez strażaków, którzy zginęli w czasie pełnienia służby w PSP.

 

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z POMOCY W RAMACH PRZYCHODÓW
Z DYWIDEND I ZWROTU POŻYCZEK 

§ 5

 

 1. Z przychodu Fundacji, o których mowa w § 11 pkt. 1 i 2 statutu Fundacji mogą korzystać tylko funkcjonariusze, pracownicy, emeryci i renciści PSP oraz członkowie ich rodzin objęci ochroną ubezpieczeniową na podstawie umów będących w załączniku nr 1 pkt 1 do Regulaminu, z których Fundacja otrzymuje dywidendy.
 2. Uprawnienia do ubiegania się o pomoc finansową z dywidend wypłacanych przez ubezpieczycieli nabywa się po upływie, co najmniej trzech miesięcy od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową.
 3. Uprawnieni wypełniają wniosek o przyznanie pomocy załącznik nr 2 do Regulaminu.
 4. Podstawą dywidend od 2009 roku wypłacanych przez ubezpieczycieli jest umowa o współpracy Program Ubezpieczeniowy STRAŻ POŻARNA 2008 (z załącznikiem nr 1 pkt 1) zawarta z PZU Życie S.A. przy udziale brokera Mentor S.A. w Toruniu.
 5. Pozostałe umowy będące w załączniku nr 1 do Regulaminu, które nie przyniosły dywidend od roku 2009 (Fundacja nie miała przychodów) nie uprawniają do korzystania z przychodów Fundacji, o których mowa w § 11 pkt. 1 i 2 statutu Fundacji.
 6. Podstawą z przychodów ze zwrotu pożyczek są umowy udzielonych pożyczek przez Komisję Zarządzającą Funduszem, o jakiej mowa w § 10 ust. 1 pkt. 2 lit b statutu Fundacji.
 7. W przypadku zawarcia pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Państwowej
  Straży Pożarnej a zakładami ubezpieczeń – kolejnych umów, z których będzie wynikał obowiązek ubezpieczyciela w zakresie wypłacania udziału w zysku
  (dywidendy) na stworzony w tym celu fundusz, wykaz umów, o którym mowa w ust. 1, zostanie uzupełniony o kolejne umowy w załączniku nr 1 do Regulaminu.

PRZEZNACZENIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ

§ 6

 

 1. Dochody Fundacji, o której mowa w § 1 regulaminu przeznacza się na:
 • udzielanie pomocy finansowej osobom uprawnionym w związku z:
 1. a) leczeniem i rehabilitacją nie objętymi refundacją kosztów przez Narodowy Fundusz Zdrowia i inne podmioty;
 2. b) leczeniem wysokopłatnym w przypadku nie pokrywania w pełnej wysokości kosztów przez Narodowy Fundusz Zdrowia i inne podmioty;
 3. c) zakupem leków specjalistycznych, protez, sprzętu rehabilitacyjnego, innych materiałów i środków sanitarnych, będących koniecznymi dla życia i zdrowia poszkodowanego, a których koszty zakupu nie są pokrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i inne podmioty;
 4. d) przypadkami szczególnymi, wynikającymi z utraty zdrowia, a nieprzewidzianymi w ppkt a ÷ c;
 5. e) poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego,
 • przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia i życia osób uprawnionych, poprzez zbiorową profilaktykę nie podlegającą obowiązkowej realizacji w ramach przepisów szczególnych,
 • udzielanie zapomóg materialnych i finansowych wdowom, wdowcom i dzieciom osieroconym przez strażaków, którzy zginęli w czasie pełnienia służby, pozostającym w trudnych warunkach materialnych i życiowych,
 • udzielanie stypendiów i pomocy materialnej związanej z kształceniem i nauką dzieci osieroconych przez strażaków, którzy zginęli w czasie pełnienia służby.
 1. Środki finansowe, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być przeznaczone na pomoc finansową dla poszkodowanych w czasie działań ratowniczych funkcjonariuszy, nieobjętych ubezpieczeniem, o którym mowa w § 5 pkt1 niniejszego Regulaminu.

ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY

§ 7

 1. Zarząd Fundacji przy przyznawaniu pomocy finansowej osobom uprawnionym do ubiegania się o pomoc kieruje się następującymi zasadami:
 • zachowania płynności finansowej środków Fundacji;
 • częściowego pokrywania kosztów leczenia i rehabilitacji oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, biorąc pod uwagę wysokość ponoszonych wydatków nierefundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i inne podmioty;
 • uwzględniania przypadków chorób stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia poszkodowanego;
 • uwzględniania sytuacji materialnej osoby uprawnionej (dochodu na jednego członka rodziny);
 • rozpatrywania wniosków w kolejności wynikającej z daty złożenia wniosku.
 1. Pomoc materialną i finansową z Fundacji przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej.
 2. Wszystkie wnioski o pomoc muszą być kierowane do Fundacji.
 3. Fundacja rozpatruje wniosek o pomoc materialną i finansową wyłącznie od osób, które dostarczą prawidłowo wypełniony wniosek1 (załącznik nr 2 lub załącznik nr 3 do Regulaminu) oraz komplet wymaganych dokumentów tj.:
 • zaświadczenie o dochodach ( wynagrodzenia, zasiłki, renty, emerytury, alimenty itp.),
 • zaświadczenia lekarskie potwierdzające chorobę opisaną we wniosku, zawierające również wykaz leków i ich koszty lub konieczność zakupu sprzętu medycznego/ rehabilitacyjnego itp., kopie faktur/faktur pro forma,
 • karty informacyjne leczenia, orzeczenia komisji lekarskich, skierowania na specjalistyczne leczenie i rehabilitację, protokoły powypadkowe,
 • wypełnione zestawienie poniesionych kosztów ( załącznik nr 4 do Regulaminu),
 • podpisaną deklarację zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wnioskodawcę i Współmałżonka (załącznik nr 5 do Regulaminu),
 • podpisane deklaracje zgody na przetwarzanie danych osobowych przez pozostałe osoby wymienione we wniosku, a posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (załącznik nr 6 do Regulaminu),
 1. Rachunki, faktury i inne dowody potwierdzające poniesione koszty mogą być refundowane przez Fundację tylko wówczas, gdy na odwrocie są podpisane i opisane przez Wnioskodawcę, co do celowości poniesionych kosztów i nie budzą wątpliwości pod względem rzetelności i celowości ich wydatkowania. (np. faktury wystawione za paliwo muszą być potwierdzone w miejscu pobytu związanego z usługami medycznymi).
 2. W przypadku przedłożenia kopii dokumentów, o których mowa w ust. 3, muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez macierzystą jednostkę organizacyjną PSP lub inne organy do tego uprawnione.
 3. W przypadku prośby o dofinansowanie zakupu leków Fundacja zastrzega sobie prawo do bezgotówkowego pokrywania kosztów zakupu w formie przelewu na wskazane w dokumencie księgowym konto wybranej przez wnioskodawcę apteki realizującej wydanie leku. Ubiegający się o pomoc zobowiązany jest do wskazania apteki, w której będzie się zaopatrywał oraz do przedłożenia otrzymanego uprzednio od Fundacji oświadczenia dotyczącego akceptacji przez aptekę współpracy z Fundacją na poniższych zasadach:
 • przy zakupie leków, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego, na podstawie okazanej w aptece umowy darowizny zawartej pomiędzy Fundacją a podopiecznym, apteka wystawia fakturę VAT lub inny dokument księgowy,
 • nabywcą i odbiorcą na fakturze jest podopieczny Fundacji, a płatnikiem jest Fundacja,
 • apteka przesyła kopię faktury VAT lub inny dokument księgowy na adres Fundacji,
 • Fundacja dokonuje przelewu w ciągu 14 do 30 dni od otrzymania dokumentu księgowego,
 • Fundacja pokryje należności wynikające z wystawionej dokumentu księgowego wyłącznie do kwoty umowy darowizny zawartej z wnioskodawcą.
 1. W przypadku wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego/rehabilitacyjnego itp. Fundacja zastrzega sobie prawo żądania faktury pro forma już na etapie gromadzenia dokumentacji i w razie przyznania dofinansowania, do bezgotówkowego pokrywania kosztów zakupu w formie przelewu na wskazane w dokumencie księgowym konto sprzedawcy itp.
 2. W szczególnych przypadkach nieopisanych powyżej Fundacja zastrzega sobie prawo do udzielania pomocy na zmienionych zasadach, ustalonych na posiedzeniu Zarządu.
 3. Fundacja może zwrócić się do Wnioskodawcy o uzupełnienie lub skorygowanie wniosku. Wnioskodawca powinien uzupełnić lub skorygować wniosek w terminie 30 dni od dnia otrzymania prośby ze strony Fundacji. Fundacja zastrzega sobie prawo pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku, który nie został skorygowany lub uzupełniony w terminie.
 4. Fundacja może odmówić pomocy pomimo spełnienia wszystkich warunków określonych statutem i regulaminem.
 5. Fundacja zastrzega sobie prawo odmowy współfinansowania wydatków w przypadku, gdy przedstawione faktury opiewają na kwoty rażąco odbiegające od rynkowej wartości świadczeń (produktów lub usług), których nabycie dokumentują, a także, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że świadczenia nie zostały nabyte na rzecz Beneficjenta pomocy.
 6. Zarząd Fundacji ma prawo podjąć decyzję o wstrzymaniu lub cofnięciu całości bądź części pomocy w przypadku, gdy:
 • Fundacja uzyska wiarygodne informacje dotyczące nieprawidłowości przy korzystaniu z pomocy lub nieprawdziwych informacji zawartych we wniosku bądź załącznikach do wniosku.
 • wnioskodawca nie przedstawi rozliczenia z przyznanej pomocy,
 • O wstrzymaniu lub cofnięciu części bądź całości pomocy Zarząd Fundacji wydaje decyzję w formie uchwał, od której nie przysługuje odwołanie. Wnioskodawca zobowiązany jest zwrócić otrzymaną pomoc w kwocie i terminie określonym w ww. decyzji.
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do wystąpienia z prośbą o dodatkowe dokumenty ze względu na specyfikę wniosku, bądź sposobu udzielenia przez Fundacje pomocy w danym przypadku.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba uprawniona może ubiegać się
  o ponowne przyznanie pomocy finansowej, po przedstawieniu Zarządowi Fundacji rozliczenia wydatkowania uprzednio otrzymanej pomocy oraz dokumentacji medycznej wskazującej na potrzebę dalszej jej udzielenia.
 • W przypadku, gdy osoba uprawniona zmarła po złożeniu wniosku, wniosek podlega rozpatrzeniu na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Wzór wniosku o przyznanie pomocy stanowią załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6 do Regulaminu.
 • Wypełniony wniosek o pomoc wraz z kopiami dokumentów należy kierować do Zarządu Fundacji na adres: Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom ich Rodzin „Solidarni” ul Podchorążych 38, 00‑463 Warszawa.

Pomoc finansowa w formie zapomogi przekazywana jest przelewem na konto wskazane we wniosku.

 

UPRAWNIENIA ZARZĄDU FUNDACJI

§ 8

 

 1. Zarząd Fundacji może uzależnić przekazanie środków od spełnienia przez Wnioskodawcę określonych warunków.
 2. Zarząd Fundacji może w uzasadnionych przypadkach korzystać podczas oceny wniosków z pomocy zewnętrznych doradców (konsultantów).
 3. Zarząd Fundacji rozpatruje opracowane wnioski indywidualnie, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 4. Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo osobistego kontaktu z Wnioskodawcą i potencjalnym Beneficjentem w kwestiach związanych z udzieleniem pomocy.
 5. W szczególnych przypadkach Zarząd Fundacji, o którym mowa § 5 ust.6 Regulaminu może odroczyć lub wydłużyć okres spłaty przyznanych przez Komisję Zarządzającą Funduszem Pomocy pożyczki maksymalnie do 10 lat, albo umorzyć pożyczkę w części lub w całości.
 6. W przypadku śmierci wnioskodawcy, któremu została udzielona przez Komisję Zarządzającą Funduszem Pomocy pożyczka, o której mowa § 5 ust. 6 Regulaminu, niespłacona jej część ulega umorzeniu.
 7. Decyzja Zarządu Fundacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 8. O decyzji powiadamia się pisemnie Wnioskodawcę.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

 

 1. Członkowie organów fundacji, wykonują swoje zadania nieodpłatnie.
 2. W sprawach nieprzewidzianych w Regulaminie, a wpływających w istotny sposób na warunki udzielenia pomocy, rozstrzyga Zarząd Fundacji.
 3. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu, wymagają zgody Rady Fundacji wyrażonej w formie uchwały na umotywowany wniosek Zarządu.
 4. Integralną częścią Regulaminu są następujące załączniki:
 • załącznik nr 1 wykaz umów ubezpieczeniowych stanowiących podstawę prawną do pozyskiwania środków finansowych od ubezpieczycieli z dywidend dla Fundacji,
 • załącznik nr 2 dla funkcjonariuszy, pracowników, emerytów i rencistów PSP objętych ochroną ubezpieczeniową na podstawie umów będących w załączniku nr 1 do Regulaminu,
 • załącznik nr 3 dla funkcjonariuszy, pracowników, emerytów i rencistów PSP nieobjętych ochroną ubezpieczeniową oraz dla wdowy (wdowca) i dzieci osieroconych przez strażaków, którzy zginęli w czasie pełnienia służby w PSP,
 • załącznik nr 4 zestawienie wydatków,
 • załącznik nr 5 oświadczenia,
 • załącznik nr 6 oświadczenia
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.11.2012 r.