Fundacja PSP SOLIDARNI | Statut
15582
page-template-default,page,page-id-15582,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Statut

Statut Fundacji Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom ich Rodzin „SOLIDARNI” – tekst jednolity z dnia 27 listopada 2014r.

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja  pod  nazwą  Fundacja  Pomocy  Poszkodowanym  Funkcjonariuszom  i  Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom Ich Rodzin „SOLIDARNI”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez:

 1. Sekretariat Służb Publicznych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”;
 2. Związek Zawodowy Strażaków “Florian” z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu Krajowego ZZS „Florian”;
 3. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa,

zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym nr 1575/2010 sporządzonym przez notariusza Joannę Bestyńską z Kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Wiejska 7, lok. 14, w dniu 2 czerwca 2010 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§7

Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku Fundacja Pomocy Pstwowej Straży Pożarnej SOLIDARNI” i pieczątki podłużnej o treści zgodnej z jej nazwą i danymi identyfikacyjnymi.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 8

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej dla dobra funkcjonariuszy pożarnictwa, pracowników, emerytów i rencistów Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej w skrócie PSP, oraz członków ich rodzin, a w szczególności:

1) niesienie pomocy społecznej w formie materialnej i finansowej:

     a) poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego,
b) poszkodowanym, którzy doznali trwałej lub częściowej utraty zdrowia w wyniku choroby lub wypadku,
c) wdowom (wdowcom) i dzieciom osieroconym przez strażaków, którzy zginęli w czasie pełnienia służby, a ich rodziny pozostają
w trudnych warunkach materialnych i życiowych,
d) osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w służbie,

2) podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej wśród funkcjonariuszy i pracowników PSP,

3) podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty i wspierania nauki wśród dzieci osieroconych przez strażaków, którzy zginęli w czasie pełnienia służby,

4) podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia idei wolontariatu,

5) działalność społeczna polegająca na podejmowaniu przedsięwzięć na rzecz popularyzacji celów Fundacji.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz Fundacji, inwestowanie tych środków oraz ich wypłacanie osobom uprawnionym;

2) działalność informacyjną polegającą na podejmowaniu przedsięwzięć na rzecz szeroko rozumianej popularyzacji celów Fundacji;

3) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;

4) organizowanie lub finansowanie pomocy prawnej poszkodowanym lub członkom ich rodzin, w sprawach odszkodowań z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub śmierci, o których mowa w § 8 pkt 1);

5) udzielanie stypendiów i pomocy materialnej związanej z kształceniem i nauką dzieci osieroconych przez strażaków, którzy zginęli w czasie pełnienia służby;

6) inicjowanie i organizowanie imprez publicznych takich jak giełdy, konkursy, zbiórki;

7) sponsorowanie zakupów aparatury sprzętu rehabilitacyjnego;

8) współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł;

9) członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

Majątek i przychody Fundacji

§ 10

 1. Majątek Fundacji stanowi:

1) jej fundusz założycielski, na który składa się wkład fundatorów w wysokości 1.050 (jeden tysiąc pięćdziesiąt) złotych wniesione gotówką przez fundatorów po 350 (trzysta pięćdziesiąt) złotych każdy,

2) inne środki pozyskane przez fundację, w tym:

 1. a) finansowe będące w dyspozycji Komisji zarządzającej Funduszem Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom Ich Rodzin, które zostaną przekazane na wskazane konto Fundacji w sposób i terminie ustalonym przez Radę Fundacji;
 2. b) przychody wynikające ze zwrotu pożyczek udzielonych przez Komisję zarządzającą Funduszem Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom Ich Rodzin, które wpłyną od pożyczkobiorców po przekazaniu środków o jakich mowa w 10 ust 1 pkt 2) lit. a), na konto Fundacji;
 3. c) prawo do dywidendy z umów grupowego ubezpieczenia funkcjonariuszy pożarnictwai ich rodzin w PZU SA i PZU Życie SA.
 4. Środki majątkowe wniesione na rzecz Fundacji nie podlegają zwrotowi.
 5. Środki majątkowe wniesione przez fundatorów lub inne osoby stają się własnością Fundacjiw rozumieniu przepisów o własności mienia.

§ 11

Przychody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

  1)  prawa do dywidendy z umów grupowego ubezpieczenia funkcjonariuszy pożarnictwa i ich rodzin w PZU SA i PZU Życie SA za rok 2009 oraz lata następne,

  2)  przychodów wynikających ze zwrotu pożyczek udzielonych przez fundusz, o jakim mowa w § 10 ust 1 pkt 2) lit b),

  3)  darowizn, spadków, zapisów;

  4)  dotacji i subwencji;

  5)  środków celowych otrzymanych od innych osób fizycznych i prawnych;

  6)  dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

  7)  dochodów z majątku Fundacji;

  8)  odsetek i depozytów bankowych;

  9)  odsetki od obligacji emitowanych w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami lub z tytułu posiadanych papierów wartościowych;

10)  nawiązki.

§ 12

 1. Przychody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. Wsprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. Dotacje,darowizny, spadki i zapisy mogą zostać przeznaczone na zaspokojenie wszystkich potrzeb Fundacji, jeżeli ich ofiarodawcy nie określili wyraźnie sposobu ich wykorzystania.
 4. Zdochodów Fundacji, o których mowa w § 11 pkt 1 i 2 mogą korzystać tylko funkcjonariusze pracownicy, emeryci i renciści Państwowej Straży Pożarnej oraz członkowie ich rodzin objęci ochroną ubezpieczeniową na podstawie umów będących załącznikiem do regulaminu o którym mowa w § 17.

§ 13

 1. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji, członków Komisji Rewizyjnej lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji, Komisji Rewizyjnej lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej „osobami bliskimi”, na zasadach innych niż obowiązujące w przy udzielaniu takich pożyczek lub zabezpieczeń osobom trzecim;

2) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji członków Komisji Rewizyjnej lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich – na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji;

4) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą na prawach właściciela współwłaściciela, udziałowca zarządzającego lub w inny sposób mogący powodować konflikt interesów: członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji, Komisji Rewizyjnej, pracownicy Fundacji lub ich osoby bliskie.

 1. W wypadku podjęcia przez Fundację działań, o jakich mowa w ust 1 w stosunku do: członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji, członków Komisji Rewizyjnej lub pracowników Fundacji, a także osoby im bliskiej, członek organów Fundacji lub jej pracownik podlega wyłączeniu.

§ 14

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa polskiego.

§ 15

Dochody uzyskane z majątku fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizacje celów statutowych oraz pokrycie niezbędnych kosztów działania Fundacji.

§ 16

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 17

Rada Fundacji wspólnie z Zarządem Fundacji zobowiązane są w terminie 21 dni od powołania Zarządu, do opracowania i przyjęcia Regulaminu zasad korzystania i przyznawania pomocy ze środków finansowych Fundacji przeznaczonych na pomoc dla poszkodowanych funkcjonariuszy pracowników Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin.

Organy Fundacji

§ 18

 1. Organami fundacji są:
 2. a) Rada Fundacji,
 3. b) Zarząd Fundacji,
 4. c) KomisjaRewizyj
 5. Członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży w sposób określony Regulaminem.

Rada Fundacji

§ 19

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z trzech członków.
 3. W skład Rady Fundacji, wchodzą Przewodniczący:

1) Krajowej Sekcji Pożarnictwa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”;

2) Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”;

3) Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa.

 1. Pierwszymi członkami Rady Fundacji są osoby zajmujące stanowiska określone w § 19 ust. 3 w dniu powołania Fundacji.
 2. Rada Fundacji wybiera ze swego grona na okres jednego roku Przewodniczącego. Jedna osoba nie może zajmować stanowiska Przewodniczącego przez dwie następujące po sobie roczne kadencje.
 3. Kadencja Przewodniczącego Rady Fundacji upływa z dniem 01 stycznia danego roku.
 4. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 5. Odwołanie członka Rady Fundacji i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku decyzji Fundatora, który go powołał, jednocześnie z mianowaniem nowego przedstawiciela.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje:

1) w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa,

2) śmierci członka Rady Fundacji.

 1. Skład osobowy Rady Fundacji ulega zmianie w razie zmiany osoby zajmującej stanowisko określone w § 19 ust 3.
 2. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 3. Członkowie Rady Fundacji:

1) nie mogą pozostawać z członkami Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia /stosunku służbowego;

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego.

§ 20

Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.

 1. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów.
 3. Rada Fundacji sprawując swoje funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
 4. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego, o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.

§ 21

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

  1)  nadzór nad działalnością Fundacji;

  2)  wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;

  3)  ustalanie liczby członków Zarządu.

  4)  powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesów oraz członków Zarządu;

  5)  powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej;

  6)  ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, podejmowanie decyzji o zatrudnieniu pracowników Fundacji;

  7)  ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium;

  8)  ocena pracy Komisji Rewizyjnej, przyjmowanie jej corocznych sprawozdań;

  9)  kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

10)  podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji;

11)  zatwierdzanie rocznych planów finansowych;

12)  zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i innych regulaminów obowiązujących w Fundacji.

§ 22

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

Zarząd Fundacji.

§ 23

 1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do dziewięciu osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
 2. W składzie Zarządu powinna być równa liczba przedstawicieli każdego Fundatora. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Członek Zarządu Fundacji nie może być jednocześnie członkiem innego organu Fundacji.
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
 5. Ogólnokrajowe organizacje związkowe działające w PSP będące Fundatorem, mogą za zgodą Rady Fundacji, w ciągu trwania kadencji dokonać zmiany swojego przedstawiciela w Zarządzie Fundacji.

§ 24

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. We wszelkich sprawach Fundacji nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji, właściwym do decydowania jest Zarząd Fundacji.
 2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:

  1)  opracowanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;

  2)  opracowanie regulaminów;

  3)  sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

  4)  wnioskowanie do Rady Fundacji w sprawie ustalania wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;

  5)  podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach określonych zadaniami Zarządu;

  6)  przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;

  7)  występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacja Fundacji;

  8)  przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków;

  9)  przyznawanie pomocy w formie określonej w regulaminie;

10)  zarządzanie środkami Fundacji i ustalania polityki finansowej;

11)  zawieranie umów i porozumień w zakresie działania Fundacji;

12)  uzupełnianie wykazu umów związanych z dywidendą w załączniku do Regulaminu.

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności minimum 2/3 jego członków, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu co najmniej na siedem dni przed planowanym posiedzeniem.
 3. Z posiedzeń Zarządu Fundacji jest sporządzany protokół.
 4. Zarządco roku, do dnia 30 kwietnia, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji i Komisji Rewizyjnej roczne sprawozdanie z działalności Fundacji celem uzyskania absolutorium z działalności w danym okresie rozliczeniowym (roku kalendarzowym).

§ 25

 1. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes.

§ 26

 1. Prezes Zarządu Fundacji, zwołuje posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. W przypadkach nieobecności Prezesa Zarządu Fundacji, jego obowiązki przejmuje Wiceprezes Zarządu, a gdy Wiceprezesów Zarządu jest dwóch – wskazany przez Prezesa Zarządu –Wiceprezes.

§ 27

Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa;

1) po upływie kadencji;

2) z chwilą przyjęcia rezygnacji przez Radę Fundacji;

3) z chwilą odwołania członka Zarządu Fundacji przez Radę Fundacji;

4) zmiany składu zarządu w trybie § 23 ust 5 statutu,

5) z chwilą śmierci członka.

Komisja Rewizyjna

§ 28

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Fundacji.

§ 29

Komisja Rewizyjna sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności. Komisja Rewizyjna nie ma prawa wydawania Zarządowi Fundacji wiążących zaleceń dotyczących prowadzenia spraw Fundacji.

§ 30

 1. 1. Komisja Rewizyjna Fundacji składa się z trzech członków: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
 2. 2. Funkcję członka Komisji Rewizyjnej Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. 3. Członek Komisji Rewizyjnej Fundacji nie może być jednocześnie członkiem innego organu Fundacji.
 4. 4. Komisja Rewizyjna w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rad
 5. 5. Ogólnokrajowe organizacje związkowe działające w PSP będące Fundatorem, mogą za zgodą Rady, w ciągu trwania kadencji dokonać zmiany swojego przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Fundacji.

§ 31

Do zadań Komisji Rewizyjnej Fundacji należy, w szczególności:

1) ocena sprawozdań przygotowanych przez Zarząd Fundacji, o których mowa w § 24 ust. 6;

2) przeprowadzanie doraźnych kontroli;

3) kierowanie do Rady Fundacji wniosku o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium Zarządowi Fundacji;

4) przedstawienie Radzie Fundacji wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli;

5) składanie Radzie Fundacji rocznego sprawozdania ze swojej działalności.

§ 32

Komisja Rewizyjna Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1) żądania od członków Zarządu Fundacji oraz pracowników Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności oraz złożenia wyjaśnień dotyczących działalności Fundacji;

2) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 33

 1. Pracami Komisji Rewizyjnej Fundacji kieruje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 2. Uchwały Komisji rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów.
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zwołuje posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
 4. W przypadkach nieobecności Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, jego obowiązki przejmuje Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 5. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej jest sporządzany protokół.

§ 34

Mandat członka Komisji Rewizyjnej Fundacji wygasa:

1) po upływie kadencji;

2) z chwilą przyjęcia rezygnacji przez Radę Fundacji;

3) z chwilą odwołania członka Komisji Rewizyjnej przez Radę Fundacji;

4) zmiany składu komisji rewizyjnej w trybie § 30 ust 5 statutu

5) z chwilą śmierci członka.

Zmiana Statutu

§ 35

Zmian w statucie Fundacji dokonuje w drodze jednomyślnej uchwały Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora po uprzedniej rekomendacji projektu przez władze statutowe każdego z Fundatorów. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§ 36

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 37

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały oraz zgody wszystkich Fundatorów.

Likwidacja Fundacji

§ 38

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku.
 2. Uchwałę o przedmiocie likwidacji podejmuje Rada w drodze głosowania tajnego, większością co najmniej dwóch trzecich głosów, w obecności wszystkich członków Rady.
 3. Likwidację przeprowadza ostatni Zarząd, chyba że Rada w uchwale wyznaczy innego likwidatora, któremu w okresie likwidacji przysługują wszelkie uprawnienia Zarządu.

§ 39

Po zakończeniu likwidacji ostatni Zarząd lub likwidator składa sprawozdanie z likwidacji Radzie, a następnie wniosek do sądu o wykreślenie Fundacji z rejestru.

§ 40

 1. Koszty likwidacji pokrywane są z majątku Fundacji.
 2. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 41

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.