Fundacja PSP SOLIDARNI | Sprawozdanie / rozliczenie za rok 2012
15475
post-template-default,single,single-post,postid-15475,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

04 lut Sprawozdanie / rozliczenie za rok 2012

Sprawozdanie  z działalności Fundacji Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom Ich Rodzin „SOLIDARNI”

za okres:

od 4 września 2012r.

do 31 grudnia 2012r.

 

 

1.    Wprowadzenie do sprawozdania

Postanowieniem Sadu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 4 września 2012 r. Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom Ich Rodzin „Solidarni” została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS 0000430164

Siedziba Fundacji mieści się w pok. 24b budynku nr 4 Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Adres Fundacji:

00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38.

Fundacja została utworzona na czas nieokreślony, posiada osobowość prawną oraz posługuje się następującymi numerami identyfikacyjnymi:

NIP: 7010357032 oraz REGON: 146293150

1.1. Cele Fundacji

Prowadzenie działalności społecznie użytecznej dla dobra funkcjonariuszy pożarnictwa, pracowników, emerytów i rencistów Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej w skrócie PSP, oraz członków ich rodzin, a w szczególności:

1) udzielanie pomocy materialnej i finansowej osobom uprawnionym:

 1. a) poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego,
 2. b) poszkodowanym, którzy doznali trwałej lub częściowej utraty zdrowia w wyniku choroby lub wypadku,
 3. c) wdowom (wdowcom) i dzieciom osieroconym przez strażaków, którzy zginęli w czasie pełnienia służby, a ich rodziny pozostają w trudnych warunkach materialnych i życiowych,
 4. d) osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w służbie,

2) podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej wśród funkcjonariuszy i pracowników PSP,

3) podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty i wspierania nauki wśród dzieci osieroconych przez strażaków, którzy zginęli w czasie pełnienia służby,

4) podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia idei wolontariatu,

5) działalność społeczna polegająca na podejmowaniu przedsięwzięć na rzecz popularyzacji celów Fundacji.

1.2. Majątek Fundacji:

Majątek Fundacji stanowią:

1) fundusz założycielski, na który składa się wkład fundatorów,

2) środki pozyskane przez Fundację, w tym:

 1. a) finansowe będące w dyspozycji Komisji Zarządzającej Funduszem Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom Ich Rodzin, które zostaną przekazane na wskazane konto Fundacji w sposób i terminie ustalonym przez Radę Fundacji;
 2. b) przychody wynikające ze zwrotu pożyczek udzielonych przez Komisję zarządzającą Funduszem Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom Ich Rodzin, które wpłyną od pożyczkobiorców po przekazaniu środków o jakich mowa w § 10 ust 1 pkt 2) lit. a, na konto Fundacji;
 3. c) prawo do dywidendy z umów grupowego ubezpieczenia funkcjonariuszy pożarnictwa i ich rodzin w PZU SA i PZU Życie SA.

1.3. Zarząd Fundacji

W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom ich Rodzin „Solidarni”, zwany dalej „Zarządem”, działał w składzie:

 • Prezes Zarządu……………………………. Chmielarz Piotr Julian
 • Wiceprezes Zarządu…………………………. Ciosek Piotr Ignacy
 • Wiceprezes Zarządu………… Łazarczyk Dariusz Mieczysław
 • Członek Zarządu……………………………….. Garniewicz Marek
 • Członek Zarządu…………………………………… Nowak Jarosław
 • Członek Zarządu……………………….. Piwiński Jacek Walenty

Rada Fundacji uchwałą nr 2/2012 na posiedzeniu w dniu 24 października 2012 roku w myśl § 23 ust 1 Statutu, podjęła decyzję, że powyższy skład Zarządu ma trzyletnią kadencję, który rozpoczął się od dnia 4 września 2012 roku, a kończy w dniu 3 września 2015 roku.

2.    Środki finansowe Fundacji

W dniu 04 września 2012r. środki Fundacji wynosiły…………………………….. 0,00 PLN

Środki finansowe Funduszu Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom ich Rodzin znajdujące się na rachunku bankowym w Banku Śląskim O/Legionowo nr 50 1050 1012 1000 0022 5558 4936 i rachunku depozytowym „Zysk” nr 21 1050 1012 1000 0022 7377 2182, które pozostawały w wyłącznej dyspozycji Komisji Zarządzającej Funduszem Pomocy.

Wyżej wymienione rachunki bankowe były udostępnione przez Związek Zawodowy Strażaków „Florian” (na podstawie § 1 ust. 3 umowy z dnia 23 listopada 2001 r. zawartej pomiędzy Komisją Zarządzającą Funduszem Pomocy a Zarządem Krajowym ZZS „Florian”).

Środki finansowe przelane na konto główne Fundacji zgodnie z dyspozycją Komisji Zarządzającej Funduszem pismo nr KZFP – O -118/2012 z dnia 8 listopada 2012 oraz uchwałą nr 3/2012 Zarządu i Rady Fundacji z dnia 7 listopada 2012 roku. W ramach dyspozycji wykonano przelewy:

1. 29 listopada 2012r. 1 500 000,00 zł
2. 31 grudnia 2012r. 130 034,76 zł
Razem przelewy z Funduszu 1 630 034,76 zł

 

2.1. Przychody Fundacji określone Statutem

Dywidenda z PZU „PSP Plus” 207 324,73 zł
Dywidenda z PZU „PSP Życie” 30 095,76 zł
Razem przychody z dywidend 237 420,49 zł

2.2. pozostałe przychody finansowe

odsetki z lokat bankowych

za okres sprawozdawczy

2 180,18 zł

 

Razem przychody Fundacji w okresie sprawozdawczym wynoszą:

Przelewy z Funduszu 1 630 034,76 zł
Przychody z dywidend 237 420,49 zł
Przychody z lokat 2 180,18 zł
RAZEM PRZYCHODY FUNDACJI: 1 869 635,43 zł

2.3. Wydatki Fundacji

a) Wyposażenie biura
1. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Samsunga SCX 6345N 2 460,00 zł
2. Zakup komputera Lenovo TC M81 2 324,70 zł
b) Usługi i wydatki obce
1. Opłata roczna z hosting domeny internetowej fundacjapsp.pl 123,00 zł
2. karta SIM w sieci PLAY

nr 535-961-881

64,12 zł
3. opłaty bankowe za prowadzenie kont 35,00 zł
RAZEM WYDATKI FUNDACJI 5 006,82 zł

 

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzielała pomocy statutowej. Powyższe zadania do końca roku realizowała  Komisja Zarządzająca Funduszem Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom ich Rodzin, która udzieliła w roku 2012 pomoc 124 wnioskodawcom w wysokości 519 400,00 zł.

2.4. Stan kont Fundacji na dzień 31 grudnia 2012r.

1/ Rachunek Główny

  57 1940 1076 3111 2893 0000 0000 435,09 zł

2/ Rachunki Pomocnicze:

  56 1940 1076 3111 2893 0002 0000 00 zł
  07 1940 1076 3111 2893 0003 0000 00 zł
  55 1940 1076 3111 2893 0004 0000 00 zł
  06 1940 1076 3111 2893 0005 0000 00 zł
  54 1940 1076 3111 2893 0006 0000 00 zł

3/ Rachunki Oszczędzam kapitalizacja odsetek, co 1 dzień:

  05 1940 1076 3111 2893 0007 0000 00 zł
  53 1940 1076 3111 2893 0008 0000 00 zł
  04 1940 1076 3111 2893 0009 0000 00 zł
  52 1940 1076 3111 2893 0010 0000 212 195,02 zł

4/ Rachunek Oszczędzam kapitalizacja, co kwartał:

  03 1940 1076 3111 2893 0011 0000 2 000,00 zł

 

  Razem w/w. rachunki pkt 1÷4 214 630,11zł

 

5/ Lokaty oszczędnościowe w Banku Credit Agricole

  nr lokaty: 311128930012 – okres 1 rok – 5,90% do 10.12.2013 r 500 000,00 zł
  nr lokaty: 311128930015 – okres pół roku – 6,00% do 10.06.2013 r, 250 000,00 zł
  nr lokaty: 311128930014 – okres pół roku – 6,00% do 10.06.2013 r, 200 000,00 zł
  nr lokaty: 311128930013 – okres pół roku – 6,00% do 10.06.2013 r, 500 000,00 zł
  nr lokaty 311128930016 – okres 3 miesiące 5,90% do 20.03.2013 r. 200 000,00 zł
  RAZEM: 1 650 000,00 zł

 

Razem rachunki i lokaty (pkt 1÷5) 1 864 630,11zł

 

3.    Działalność merytoryczna Zarządu Fundacji

W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji skupił się głównie na sprawach organizacyjnych Fundacji, które były realizowane według niżej wymienionego kalendarza:

1/ W dniu 19 września 2012r. zarejestrowano Fundację w Głównym Urzędzie Statystycznym

2/W dniu 24 października 2012r. założono konto w banku Credit Agricol w ramach konta oprócz rachunku głównego Fundacji, założono 5 kont pomocniczych i 5 kont oszczędnościowych.

Rachunek Główny

57 1940 1076 3111 2893 0000 0000

Rachunki Pomocnicze

56 1940 1076 3111 2893 0002 0000

07 1940 1076 3111 2893 0003 0000

55 1940 1076 3111 2893 0004 0000

06 1940 1076 3111 2893 0005 0000

54 1940 1076 3111 2893 0006 0000

Rachunek Oszczędzam kapitalizacja, co 1 dzień

05 1940 1076 3111 2893 0007 0000

53 1940 1076 3111 2893 0008 0000

04 1940 1076 3111 2893 0009 0000

52 1940 1076 3111 2893 0010 0000

Rachunek Oszczędzam kapitalizacja, co kwartał

03 1940 1076 3111 2893 0011 0000

Uchwałą nr 2/2012 Rada Fundacji na posiedzeniu w dniu 24 października 2012 roku powołała w myśl § 23 ust 1 Statutu Zarząd Fundacji w składzie jak wyżej na trzyletnią kadencję, która rozpoczęła się od dnia 4 września 2012 roku a kończy w dniu 3 września 2015 roku.

3/ W dniu 25 października złożono wniosek o nadanie nr NIP w Urzędzie Skarbowym Warszawa Śródmieście.

4/ W dniu 6 listopada nadano numer NIP Fundacji.

5/ W dniu 8 listopada zatwierdzono regulamin zasad korzystania i przyznawania pomocy ze środków finansowych Fundacji przeznaczonych na pomoc dla poszkodowanych funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin.

6/ W dniu 27 listopada podpisano prowadzenia obsługi finansowo – księgowej Fundacji z Firmę Usługowo–Handlową BARKA Mieczysław Prekiel, z siedzibą: 06-300 Przasnysz, ul. Przepełkowskiego 53

7/ W dniu 4 grudnia podpisano umowę na kartę SIM w Play nr 535-961-881. Pierwsza opłata za kartę 64,12 zł.

8/ W dniu 10 grudnia ulokowano na lokatach oszczędnościowych 1 450 000,00 zł

kwota nr lokaty data zakończenia stopa %-towa okres
500 000,00 zł 311128930012 do 10.12.2013 r. 5,90% 12 m-cy
250 000,00 zł 311128930015 do 10.06.2013 r. 6,00% 6 m-cy
200 000,00 zł 311128930014 do 10.06.2013 r. 6,00% 6 m-cy
500 000 00 zł 311128930013 do 10.06.2013 r. 6,00% 6 m-cy

9/ W dniu 11 grudnia 2012r. została zawarta umowa użyczenia lokalu pomiędzy Komendantem Głównym PSP a Fundacją „Solidarni”. Umowa została zawarta na okres 3 lat od dnia podpisania. Siedzibą Fundacji będzie w tym okresie lokal nr 26B w bud. nr 4 siedziby KG PSP.

10/ W dniu 14 grudnia zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Samsunga SCX 6345N za kwotę 2 460,00 zł.

11/ W dniu 14 grudnia zakupiono domeny i hostingu 12 miesięcy – 123,00 zł.

12/ W dniu 16 grudnia zakupiono komputer LENOVO TC M81 – 2 324,70 zł.

13/ W dniu 20 grudnia ulokowano na lokacie oszczędnościowej

kwota nr lokaty data zakończenia stopa %-towa okres
200 000,00 zł 311128930016 do 20.03.2013 r. 5,90% 3 miesiące

 

W roku 2012 odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Fundacji.

Na posiedzeniach 2 października obecni byli wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.

Na posiedzeniu 7 i 8   listopada nieobecny był Jarosław Nowak.

Na posiedzeniu 11-12 grudnia nieobecny był w dniu 12 grudnia Jarosław Nowak.

Na pierwszych dwóch posiedzeniach zarząd Fundacji skupił się na opracowaniu regulaminu zasad korzystania i przyznawania pomocy ze środków finansowych Fundacji przeznaczonych na pomoc dla poszkodowanych funkcjonariuszy i pracowników PAŃSTWOWEJ Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin.

W dniach 12 i 13 grudnia Zarząd Fundacji wspólnie z Komisją Zarządzającą Funduszem Pomocy rozpatrzył 32 wnioski, które wpłynęły do Komisji Zarządzającej Pomocą.  Przyznano na ww. posiedzeniu 29 bezzwrotnych zapomóg na łączną kwotę 81 500,00 zł. Zapomogi zostały wypłacone z rachunku Funduszu Pomocy obsługiwanego przez ZZS Florian.

Delegacje (7 delegacji) prezesa Fundacji Piotr Chmielarz i członka Zarządu Fundacji Garniewicz Marek w wysokości 1 622,70 zł opłacone zostały  z rachunku Funduszu Pomocy obsługiwanym przez ZZS Florian.

W roku 2012 Zarząd podjął 5 uchwał, z których 4 zostały zrealizowane w roku sprawozdawczym:

Uchwała Nr 1/2012.

W sprawie zawarcia umowy na prowadzenie rachunku bankowego z Credit Agricol- przyjęte jednogłośnie

Uchwała Nr 2/2012.

W sprawie zawarcia umowy na prowadzenie księgowości z firmą „BARKA”- Mieczysław Prekiel z siedzibą w Przasnyszu – przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 3/2012

Prowadzenia biura Fundacji przez Panią Edytę JOBDA -przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr  4/2012.

Przyjęcia Regulaminu Zasad Korzystania i Przyznawania pomocy ze środków finansowych Fundacji – przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 5/2012

O przekazaniu części środków finansowych będących w dyspozycji Funduszu Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin

w dwóch transzach:

 1. do 21.11.2012 roku w wysokości 1500000 PLN / jeden milion pięćset tysięcy /

2.do 31.12.2012 roku pozostałe środki

na konto fundacji – przyjęte jednogłośnie

 

Uchwałę dotycząca obsługi biura Fundacji nr 02/2012 termin realizacji przesunięto na drugi lub trzeci kwartał roku 2013.

Pozostałe uchwały zrealizowano.

 

Członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia. Realizują zadania w ramach wolontariatu.

 

Na podstawie § 24 ust 6 Statutu Fundacji sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2011 zostaje przedłożone Radzie Fundacji i Komisji Rewizyjnej do dnia 30 kwietnia 2013 roku w celu uzyskania absolutorium z działalności w danym okresie rozliczeniowym.

 

Informacyjnie powyższe sprawozdanie zostanie przekazane Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, Zarządowi Krajowemu Związku Zawodowego Strażaków „Florian” i Zarządowi Głównemu NSZZ Pracowników Pożarnictwa.