Fundacja PSP SOLIDARNI | ZZS Florian o Fundacji Solidarni
15746
post-template-default,single,single-post,postid-15746,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

ZZS Florian o Fundacji Solidarni

25 kwi ZZS Florian o Fundacji Solidarni

W maju 2009 roku członkowie Komisji Zarządzającej Funduszem Pomocy Poszkodowanym Strażakom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin w składzie: Piotr Chmielarz, Piotr Ciosek i Wiesław Puchalski wyszli z inicjatywą powołania Fundacji,  przygotowali propozycje statutu i przekazali do akceptacji Fundatorom z trzech central związkowych:

  • Sekretariatowi Służb Publicznych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”,
  • Związkowi Zawodowemu Strażaków “Florian”,
  • Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu Pracowników Pożarnictwa.

W dniu 2 czerwca 2010r. Statut Fundacji aktem notarialnym nr 1575/2010 sporządzonym przez notariusza Joannę Bestyńską z Kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Wiejska 7, lok. 14 został zaakceptowany przez Fundatorów reprezentowanych przez Przewodniczących: Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Roberta Osmyckiego, Zarządu Krajowego ZZS „Florian” Wiesława Puchalskiego, Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa Krzysztofa Hetmana. W dniu 4 września 2012 roku Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom Ich Rodzin „Solidarni” została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS 0000430164. Komisja Zarządzająca Funduszem Pomocy Poszkodowanym Strażakom i Pracowników Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom ich Rodzin przekazała Fundacji w roku 2012 i 2013 kwotę 1 631 349,04 zł, były to niewykorzystane środki z dywidend z lat 2001-2011 w wysokości 1 204 817,86 zł oraz odsetki z lokat bankowych w wysokości 426 531,18 zł. Zgodnie z porozumieniem Komendanta Głównego PSP a Prezesem PZU SA Fundacja otrzymała dywidendę za rok 2011 w kwocie 237 420,49 zł oraz dywidendę za rok 2012 w kwocie 19 913,81 zł. Zgodnie z porozumieniem Komendanta Głównego PSP a Prezesem Ergo Hestia Fundacja otrzymała dywidendę za rok 2012 w wysokości 48 832,85 zł. Fundatorzy w roku 2013 przekazali na cele statutowe Fundacji kwotę 1 050,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na działalność statutową Fundacji. Fundacja Pomocy Poszkodowanym Strażakom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin ,,Solidarni” objęła opieką kilkuset podopiecznych z terenu całego kraju. Z każdym rokiem liczba ta stale wzrasta. Są to strażacy w służbie czynnej, pracownicy cywilni Państwowej Straży Pożarnej oraz członkowie ich rodzin, a także emeryci, którzy ulegli wypadkom lub ciężkim chorobom tj.: nowotworom, zawałom, udarom z porażeniem mózgowym, autyzmowi, epilepsji, ciężkim urazom wielonarządowym, zespołowi Downa. Fundacja ofiaruje również pomoc osobom dotkniętym szczególnym zdarzeniem losowym. Umożliwiamy naszym podopiecznym systematyczną rehabilitację, kupujemy sprzęt medyczny i rehabilitacyjny oraz leki ratujące życie.

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej dla dobra funkcjonariuszy pożarnictwa, pracowników, emerytów i rencistów Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin, a w szczególności niesienie pomocy materialnej i finansowej:

  • poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego,
  • poszkodowanym, którzy doznali trwałej lub częściowej utraty zdrowia w wyniku choroby lub wypadku,
  • wdowom (wdowcom) i dzieciom osieroconym przez strażaków, którzy zginęli w czasie pełnienia służby,   a ich rodziny pozostają w trudnych warunkach materialnych i życiowych,
  • osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w służbie.

Uprawnionymi do korzystania z pomocy fundacji są:

Funkcjonariusze, pracownicy, emeryci i renciści Państwowej Straży Pożarnej oraz członkowie ich rodzin oraz wdowy (wdowcy) i dzieci osierocone przez strażaków, którzy zginęli w czasie pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

źródło: http://www.zzsflorian.pl/fundacja.html